Klantendienst
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Fireshop.be is een handelsnaam van Ghost Projects BV . Alle overeenkomsten worden dan ook gesloten onder de handelsnaam Fireshop.be en voor rekening van Ghost Projects BV. 

   

  1. AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

  1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die verstrekt wordt, op offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten en andere documenten gecommuniceerd door Ghost Projects BV.

  1.2         Door het aangaan van een overeenkomst of door het enkele gebruik van de diensten van Ghost Projects BV, zijn deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing, met uitsluiting van toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

  1.3         De klant erkent bij het in gesprek treden met Ghost Projects BV of door het enkele gebruik van de diensten de algemene- en eventueel bijzondere voorwaarden en de privacy policy van Ghost Projects BV te hebben gelezen, begrepen en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. Al deze documenten kunnen te allen tijde eenzijdig door Ghost Projects BV worden gewijzigd, in welk geval de wijzigingen in werking treden 30 dagen na de bekendmaking ervan op de website van Ghost Projects BV. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking. De overeenkomst neemt dan een einde op de 30ste dag na verzending van het schrijven.

   

  1. OFFERTE EN BEVESTIGING

  2.1         De door Ghost Projects BV opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Daarna hebben ze enkel een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins Ghost Projects BV tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  2.2         Latere wijzigingen of aanvullingen kunnen een verlenging van de afgesproken termijnen tot gevolg hebben, alsook een verhoging van de totale kostprijs. Deze kostprijs wordt telkens vastgelegd en schriftelijk aanvaard door beide partijen alvorens Ghost Projects BV het nodige gevolg zal geven aan deze wijziging of aanvulling.

  2.3         Ghost Projects BV is slechts gebonden aan de offerte en/of een overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de klant.

  2.4         Indien Ghost Projects BV na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblijk van de levering.

  2.5         De voorgestelde termijnen hebben slechts een indicatieve waarde. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding kan een vertraging in levering of in uitvoering geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst noch aanleiding tot schadevergoeding.

   

  1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

  3.1         De klant zal zich ervan weerhouden de diensten en het materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen, al dan niet gerelateerd aan het gebruik van het internet, die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden of de Belgische wetgeving.

  3.2         De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ghost Projects BV niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

  3.3         Het is ten strengste verboden de diensten van Ghost Projects BV te gebruiken om schade te berokken aan het imago en de reputatie van Ghost Projects BV zelf en al zijn klanten en leveranciers.

   

  1. AUTEURSRECHTEN, EIGENDOMSRECHT EN IP

  4.1         De geleverde goederen/diensten en de hier op rustende intellectuele rechten blijven eigendom van Ghost Projects BV tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het moment dat de levering van goederen en/of diensten gestart is.

  4.2         Ghost Projects is bevoorrecht op de goederen die binnengebracht worden ter herstelling tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn.

   

  1. KLACHTEN EN ESCALATIE PROCEDURE

  5.1         Klachten mbt de overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook, dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst aangetekend en voldoende gemotiveerd ter kennis worden gebracht van Ghost Projects BV. Elke andere klacht zal niet aanvaard worden.

  5.2         Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen.

  5.3         Ghost Projects BV zal in geval van het vaststellen van een overtreding van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Belgische wetgeving en naargelang de aard van de klacht en/of overtreding overgaan tot één of meerdere van de volgende niet limitatief opgesomde acties: de dienstverlening naar de klant opschorten voor een onbepaalde tijd, de dienstverlening definitief beëindigen, additionele kosten en boetes aanrekenen, de betreffende inhoud verwijderen, de desgevallend door Ghost Projects BV ontworpen website buiten gebruik stellen en/of alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

   

  1. ANNULERING

  6.1         Eenzijdige annulering door de klant is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en Ghost Projects BV zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft.

  6.2         De koper is gehouden de reeds door Ghost Projects BV gemaakte kosten te vergoeden zoals bijvoorbeeld en niet gelimiteerd tot voorschotten en borgsommen aan leveranciers evenals de kosten die voortvloeien uit de annulering. Deze vergoeding bedraagt tenminste 25 euro. Het staat de Ghost Projects BV vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen.

  6.3         Bij gedeeltelijke annulering zal de volledige schadevergoeding zoals hierboven beschreven, door de klant betaald worden.

   

  1. PRIJZEN EN BETALINGEN

  7.1         Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod, schriftelijk of mondeling, van Ghost Projects BV vrijblijvend.

  7.2         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen steeds exclusief BTW. Alle prijzen vermeld via eender welke vorm van publiciteit en op de website zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten.

  7.3         Ook na aanvaarding van de bestelling kan de Ghost Projects BV zijn prijzen aanpassen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn kostprijs. In voorkomend geval zal Ghost Projects BV deze verhoging schriftelijk aan de koper meedelen. De koper beschikt over een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf deze mededeling, om al dan niet zijn bestelling te herroepen.

  7.4         Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging op de origineel afgesproken werken en/of diensten uitgevoerd worden,zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen bij wijze van voorbeeld aanleiding geven tot meerwerk:

  • Uitbreiding of wijziging van de eisen of wensen van de
  • opdrachtgever na goedkeuring van de initiële offerte en opdracht.
  • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omgang of onvoldoende duidelijk aan Ghost Projects BV kenbaar zijn gemaakt.

  Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

  7.5         Voor elke betaling, zelfs betalingen in schijven, wordt er door Ghost Projects BV een factuur opgemaakt die betaalbaar zijn uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel van de Ghost Projects BV op de aangeduide post- of bankrekening.

  7.6         Het bedrag van elke factuur die niet volledig is betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12 % van dit bedrag met een minimum van 125 euro. Het onbetaalde gedeelte van het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12 % per jaar. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de terugvordering van alle kosten die in hoofde van Ghost Projects BV zijn gemaakt om de prijs te innen.

  7.7         Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn of bij niet betaling van het voorschot aanvaardt de klant dat Ghost Projects BV niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten / levering van goederen uit te voeren.

  7.8         Indien na herinnering de klant in gebreke blijft te betalen of op één of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen kan Ghost Projects BV de ontbinding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van een deel of het geheel van de overeenkomst vaststellen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving.

   

  1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

  8.1         Ghost Projects BV is enkel aansprakelijk voor directe schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Ghost Projects BV beperkt zich in ieder geval tot het bedrag van de factuur, met een maximum van 5.000 euro.

  8.2         In geen geval kan Ghost Projects BV aansprakelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door zijn leveranciers en/of voor het verlies van digitale data.

  8.3         De herstelling van goederen gebeurt op risico van de klant. Quest Computers BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen binnengebracht voor herstelling.

  8.4         Elk geval van overmacht ontslaat Ghost Projects BV van zijn aansprakelijkheid voor vertragingen of tekortkomingen in een deel of het geheel van de uitvoering van zijn verbintenissen. Zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt.

   

  1. BIJZONDERE BEDINGEN M.B.T. DE CREATIE VAN WEBISTE

  9.1         Wanneer de klant Ghost Projects BV gelast met de creatie van een website, zal Ghost Projects BV alles in het werk stellen om een voor de klant aanvaarbaar resultaat te creëren. Partijen kwalificeren deze overeenkomst uitdrukkelijk als een middelenverbintenis. Wanneer de klant de creatie van Ghost Projects BV niet aanvaard, kan de klant de samenwerking beëindigen. Op dat ogenblik zullen alle door Ghost Projects BV geleverde prestaties worden gefactureerd en door de klant betaald.

  9.2         Ghost Projects BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Ghost Projects BV ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Ghost Projects BV zelf op de site werd geplaatst alsook informatie afkomstig van gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

  9.3         Ghost Projects BV wordt uitdrukkelijk ontheven van enige aansprakelijkheid ten overstaan van de klant voor de aanspraken van auteurs of andere auteursrechthebbenden met betrekking tot de intellectuele rechten m.b.t. de door haar gecreëerde websites, voor zover en in de mate dat de auteursrechtelijke vermogensrechten ter zake bij deze auteurs of rechthebbenden berusten. Indien de toestemming van de auteurs of auteursrechthebbenden niet kan worden bekomen, engageert de klant zich om het gebruik van de auteursrechtelijke beschermde gegevens onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de klant terzake enige vergoeding kan vragen aan Ghost Projects BV.

  De klant zal Ghost Projects BV volledig vrijwaren voor elke aanspraak die door auteurs of andere rechthebbenden op dit punt worden geformuleerd.

   

  1. OVERIGE BEPALINGEN

  10.1       Alle voor Ghost Projects BV bestemde briefwisseling dient naar de bedrijfszetel te worden verzonden.

  10.2       In geval van voort verkoop verplicht de koper er zich toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken.

  10.3       Alle kosten en verplichtingen verbonden aan licentieaanvragen voor software vallen ten laste van de klant. Ook aanmeldingen of registraties of andere wettelijke formaliteiten behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De informatie die Ghost Projects BV daar rond verstrekt, is louter en alleen ter informatieve titel.

  10.4       Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  10.5       Ingeval van betwisting zullen de partijen eerst proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Pas als dit niet mogelijk blijkt, zal de gerechtelijke macht en eventueel aangestelde advocaten hierbij betrokken worden.

  10.6       Elk gerechtelijk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge behoren en in voorkomend geval voor het Hof van Beroep te Gent.

  10.7       Elk geschil zal in het Nederlands gevoerd worden.

  10.8       De eventuele nietigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules.